Forskning

Yoga og mindfulness i skolen

«Hvordan innføre yoga og mindfulness som stressforebyggende metoder i ungdom- og videregående skole ved hjelp av teknologi og aktiv deltakelse»?

Bakgrunn

 

Nyere forskningsdata viser at mange unge i dag har en redusert psykisk helse, med hele 15-20 % som har psykiske plager som depresjon, angst, og atferdsproblemer (Folkehelsinsituttet, 2014).

 

Ungdata (2013) viser en trend hvor unge tilpasser seg det økende presset ved å drikke mindre, være flinkere på skolen, de er nærmere sine foreldre, og de bruker mindre vold, men for noen går det på bekostning av egen mentale helse. Det kan se ut til at presset for å være «snill og flink» fører til økte psykiske plager, spesielt hos jenter (Ungdata, 2013).

 

I Folkehelserapporten (Folkehelseinsituttet, 2014) etterlyses det universelle forebyggende tiltak hvor skolen foreslås som en god arena for å nå flest mulig unge. Et godt skolemiljø skal la barn og unge få utfolde seg og delta aktivt, og være en arena hvor man opplever mestring og positive forhold, og et miljø som fremmer psykisk helse, trivsel og læring (Folkehelseinstituttet, 2011).

 

I denne studien ønsker forsker, Elin-Kristin Hem, å se på hvordan teknikker som yoga og mindfulness kan implementeres i skolen, som eksempler på forebyggende tiltak.

Formålet med studien er å undersøke hvordan man skal få unge til å anvende disse teknikkene i egen stressmestring, men også for å lære seg å fokusere på «her og nå».

Det er ikke et mål i seg selv at yoga og mindfulness skal operere som de eneste tiltakene for å endre den økende prestasjonskulturen og påfølgende stresset hos unge, men heller være en metode for å sikre økt tilstedeværelse, ubetinget kjærlighet ovenfor seg selv, og ivaretagelsen av troen på at «godt nok» er bra nok.

Flere forebyggende tiltak må til for å endre de overordnede samfunnsfaktorene, og yoga og mindfulness kan være en del av disse.

Problemstilling

 

           Hvordan opplever studenter praktisering av yoga og mindfulness i skolen, og hva må til for at de

           skal ta med seg og anvende disse teknikkene i hverdagslivet?

 

           Hvordan opplever unge i skolen at yoga og mindfulness er med på redusere stress og press?

 

           Hvordan opplever lærerne effekten av yoga og mindfulness på sine elever?

Formål

 

Studien vil være en del av prosjektgruppen Communincation, Contemplation and Wellbeing ledet av Ingunn Hagen ved NTNU, og er et supplement til prosjektet «Yoga for å fremme unges mentale helse og trivsel. En studie av mulige konsekvenser av yoga for norske tenåringer».

Det er en økende etterspørsel etter stressreduserende verktøy som yoga og mindfulness i skolen, og spørsmålet er om det burde være en del av timeplanen på samtlige skoler i landet.

Studien vil følge et pilotprosjekt mellom bedriften Aktiv & Glad og videregående skoler i Trønderlag.

 

Aktiv & Glad ønsker forsking på dette pilotprosjektet for å få en innsikt i om yoga og mindfulness er noe de burde fokusere på å tilby skoler, og hvordan de på best mulig måte kan gjøre dette. Se på "om aktiv og glad" for mer informasjon om bedriften.

Pilotprosjektet har som formål å innføre yoga og/eller mindfulness via Aktiv & Glad sin internettbaserte læringsportal inn i skolen fra høsten 2015 til våren 2016.

Hensikt

 

Hensikten med kvalitativt å undersøke noen få skoler, er at det ikke foreligger noen norske studier på effekten av mindfulness og yoga i skolen – denne studien vil derfor kunne gi en dybdeinnsikt i elevenes, skolens og lærerenes opplevelse av å bruke yoga og mindfulness i skolen.

Forskningen har som hensikt å kartlegge hvordan unge opplever å praktisere yoga og mindfulness i skolen, og om disse metodene kan være aktuelle å innføre som en del av skolehverdagen.

Prosjektorganisering

Renate Bolland, Prosjektleder

har ansvaret for kontakten med skolene, prosjektmedarbeidere, og all instruksjon vedrørende yoga og mindfulness. Renate er daglig leder av Trenpånett.no og Aktivogglad.no.

Utdannet Personlig Trener, barne og ungdomsarbeider. Hun er i disse dager også under utdanning ved studiet «Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen” Et studie i Nord-Trøndelag, i samarbeid med HiNT og BUP.

Elin-Kristin Hem, Prosjektmedarbeider og Profesjonsstudent i psykologi

har hovedansvar for å gjennomføre innsamlingen og analyseringen av de kvalitative dataene med veiledning fra prosjektleder Ingunn Hagen, professor ved Psykologisk Institutt NTNU.

Elin-Kristin står for rapportering til skolene og Aktiv & Glad, mens eventuelle publikasjoner vil være et samarbeid mellom Ingunn Hagen og Elin-Kristin Hem.

Som profesjonsstudent i psykologi har hun blitt tildelt et Halvtidsstipend fra Psykologisk Institutt ved NTNU og Norges Forskningsråd. Dette stipendet vil dekke hennes forskningsarbeid. Skolene vil selv stå for finansieringen av Aktiv & Glad.

Pilotprosjektet vil bli tilpasset slik at man får best mulig informasjon om det studien søker å undersøke.

 

Birgitte Sagnes, Yogainstruktør

Yogainstruktør for barn og unge. Hun har tatt utdanningen yoga for barn og unge, MediYoga (Advanced training course in MediYoga, Toddler to Young Adult).

Yoga er et fantastisk verktøy i arbeidet med barn og unge. Yoga øker konsentrasjonen, lærer barna å finne roen i en hektisk hverdag og gir dem en pause i en krevende skoledag. Yoga bygger også opp muskelstyrke, øker bevegeligheten i muskler og led, samt en økning av  kroppsbeherskelse.

Lill Iren Meisfjord, Prosjektmedarbeider

har hovedansvar for utvikling og kvalitetssikring av mindfulness ved Aktiv og Glad. Erfaringskonsulent og sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hun er i disse dager også under utdanning ved studiet «Psykisk helsevern for barn og ungdom i skolen" Et studie i Nord-Trøndelag, i samarbeid med HiNT og BUP.

John Tore Vik, Folkehelsekoordinator i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

 er med i ressursgruppa,  å bidrar med sin erfaring vedrørende folkehelse.

 

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag

 

Fylkeskommunen er sammen med stat og kommuner ett av tre forvaltningsnivå.

Fylkeskommunen tjener fire roller; som folkevalgt organ, som regional utvikler, som tjenesteprodusent og som forvalter av en rekke lover og forskrifter.

Innenfor folkehelseområdet vil arbeidet følge to hovedspor:

 

• hvor fylkeskommunen selv er aktør, som tannhelse, i videregående opplæring og i

  samferdsel/  kollektivtrafikk.

 

• fylkeskommunens regionale utviklingsrolle i samspill med kommuner og andresamfunnsaktører,

  gjennom regional utvikling, planlegging og forvaltning.

 

Folkehelselovens § 20 21 omtaler fylkeskommunensoppgaver i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen

skal blant annet være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket gjennom regional utvikling,

planlegging, forvaltning, tjenesteyting og tiltak.

Dette skal bygge på en oversikt over helsetilstand og helsens påvirkningsfaktorer i fylket.

 © Trenpånett AS. Orgnr. 911 850 117.  Alle rettigheter reservert.